Het gezin van Jan Tjallings Kuitert

Mist u de navigatiebalk aan de linkerzijde, klik dan eerst hier.

I Jan Kuitert, geboren te Bergum (Tytsjerksteradiel) op 18 februari 1764, gedoopt te Bergum (Tytsjerksteradiel) op 25 maart 1764, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 2 oktober 1835,
ondertrouwt te Leeuwarden op 13 december 1789 ,
trouwt te Leeuwarden op 27 december 1789, met Antje Jacobi, geboren te Nijega (Smallingerland) op 1 februari 1768, gedoopt te Nijega (Smallingerland) op 7 februari 1768, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 14 augustus 1823, dochter van Thijs Jacobs en Janke Reinders.
De huwelijksvoltrekking vindt plaats in de GalileeŽrkerk te Leeuwarden.
Jan (Tjalling) Klazes neemt in 1811 de naam Kuitert aan. Op 1 november 1820 doet hij belijdenis te Dokkum (Dongeradeel).
Bij de telling van 1830 woont weduwnaar Jan (Tjalling)op de Vleesmarkt 13 aldaar, samen met een dienstbode en zijn kleindochter Cornelia (Jans) van Dijk (oud 9 jaar). Bij zijn overlijden is hij "Commissaris van de Veeren".
  Kinderen:
   
 1. Thijs Kuitert, volgt (II.1).
 2. Annatie Kuitert, geboren onder Opeinde (Smallingerland) op 16 januari 1793, gedoopt te Rottevalle (Smallingerland) op 2 juni 1793, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 28 december 1859,
  trouwt te Dokkum (Dongeradeel) op 7 mei 1815, met Ype van Dijk,
  trouwt te Dokkum (Dongeradeel) op 17 september 1829, met Jan Bakker.
  Annaatje is 22 jaar en woont te Dokkum als zij voor de eerste maal trouwt.
  Haar man, weduwnaar van Durkje (Sjoerd) Boersma, is 46 jaar, molenaar te Dokkum (Dongeradeel), geboren te Anjum (Oostdongeradeel)in 1769 en aldaar gedoopt op 31 juli 1768. Hij overlijdt te Dokkum op 20 juli 1826 (akte burg. stand blad 13), als de zoon van Jouke (Theunis) van Dijk en Lijsberth Johannes, in leven echtelieden onder Anjum (Oostdongeradeel) en aldaar overleden, de eerstgenoemde in 1793 en de laatstgenoemde in 1782.
  Annaatje is 36 jaar als zij hertrouwt.
  Haar man, 46 jaar, is timmerbaas te Dokkum en aldaar op 27 april 1783 geboren en op 14 mei 1783 gedoopt. Hij is de zoon van Dijdert Jacobs, bakker te Dokkum, en Detje Jans, overleden op 20 augustus 1827 te Dokkum.
  Annaatje is winkelierster bij overlijden en woont dan in wijk B, nummer 147.
   
 3. Tjalling Kuitert, volgt (II.2).
 4. Martinus Kuitert, volgt (II.3).
 5. Janke Kuitert, geboren te Oudega (Smallingerland) op 21 december 1799, gedoopt te Opeinde (Smallingerland) op 2 februari 1800, overleden te Dokkum (Dongeradeel) op 12 juni 1877,
  trouwt te Dokkum (Dongeradeel) op 23 juli 1820 , met Jan (Gerrit) van Dijk,
  trouwt te Dokkum (Dongeradeel) op 15 augustus 1833, met Jan (Willem) Fennema.
  Janke, wonende te Dokkum (Dongeradeel), is 20 jaar als zij trouwt; haar man is geboren op 10 oktober te Oostrum (Oostdongeradeel) en aldaar gedoopt op 26 oktober 1788. Hij is trekschipper, woont te Dokkum (Dongeradeel) en is zoon van Gerrit (Frans) van Dijk, aldaar overleden op 18 februari 1800 en Korneliske Joukes, ook aldaar wonende. Jan overlijdt te Dokkum (Dongeradeel) op 20 november 1828, oud 39 jaar.
  Janke doet belijdenis te Dokkum (Dongeradeel) op 12 mei 1820 en bij de telling van 1830 woont zij, ze is dan al weduwe, met haar kinderen Antje (6 jaar), Anna (4jaar) en Gerrit (1 jaar) op Vleesmarkt 20 aldaar.
  Janke is 33 jaar als zij hertrouwt. Haar man, opziener bij de Jagt en Visscherijen is geboren op 11 april 1801 te Oudwoude (Kollumerland c.a.) en
  sinds 12 juni 1830 weduwnaar van Aaltje (Jacob) Huisinga. Hij overlijdt te Dokkum (Dongeradeel) op 12 augustus 1858 en is zoon van Willem (Meindert) Fennema en Rinske (Jan) Klaver.
 6. Kraamkind , overleden Oostdongeradeel 17 mei 1808.

Huis Vleesmarkt 31

 

  Oedipus II © Jan Kuitert, Valkenswaard 7 oktober 2005